Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0

Od 1 grudnia podmioty, które chcą wejść na ścieżkę restrukturyzacji, mogą skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu w wersji 2.0. Nie jest to całkowita nowość, a bardziej zmodyfikowana wersja postępowania o zatwierdzenie układu – jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych zmierzających do uzdrowienia firmy pogrążonej w tarapatach, jakie przewiduje ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1588; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2140). Jednocześnie wersja postępowania o zatwierdzenie układu 2.0 ma zastąpić cieszące się w ostatnim okresie wielką popularnością uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Niniejszy wpis ma na celu przedstawienie podstawowych funkcji jak i etapów postępowania o zatwierdzenie układu 2.0.

Celem postępowania o zatwierdzenie układu w wersji 2.0. jest aktywacja ochrony przed wierzycielami i przeprowadzenia szybkiej restrukturyzacji, która da możliwość postawienia przedsiębiorstwa na nogi.

Przyjrzyjmy się bliżej dobrodziejstwom procedury, z których może w toku postępowania skorzystać dłużnik.

Przebieg postępowania krok po kroku:

Etap 1
Zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym.

Procedura zaczyna się od zawarcia umowy między dłużnikiem a doradcą restrukturyzacyjnym o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania. Na jej podstawie doradca obejmuje funkcję nadzorcy układu i na bieżąco kontroluje przebieg postępowania oraz zgodność z prawem działań podejmowanych przez dłużnika. Rolą doradcy jest także wspieranie przedsiębiorcy fachową wiedzą na kolejnych etapach procedury oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa restrukturyzacyjnego.

Etap 2
Sporządzenie spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego.

Przed dokonaniem obwieszczenia o dniu układowym konieczne jest przygotowanie trzech dokumentów, które stanowią źródło informacji o zobowiązaniach dłużnika i planie naprawy jego przedsiębiorstwa. Dokumenty te powinny zostać przygotowane przy ścisłej współpracy pomiędzy dłużnikiem, a doradcą restrukturyzacyjnym.

Etap 3
Dokonanie obwieszczenia o dniu układowym.

Obwieszczenie jest jednym z kluczowych momentów postępowania o zatwierdzenie układu. Od tej chwili dłużnik otrzymuje ochronę prawną.

Etap 4
Decyzja w sprawie układu – głosowanie wierzycieli nad propozycjami układowymi dłużnika

Decyzja wierzycieli dotycząca układu to istota każdego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzyciele decydują, czy np. wyrażają zgodę na rozłożenie spłaty swoich wierzytelności na raty, umorzenie części wierzytelności głównej, zrzeczenie się odsetek itp. Jeżeli wierzyciele nie wyrażą zgody na układ, to cała restrukturyzacja zakończy się niepowodzeniem, a w konsekwencji niewykluczone, że dłużnik będzie musiał wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie swojej upadłości.

Etap 5
Stwierdzenie przyjęcia układu

Czynność ta potwierdza, że przewidziana przepisami większość osobowa i kapitałowa wierzycieli zagłosowała za przyjęciem układu.

Etap 6
Zatwierdzenie układu przez sąd

Jeśli głosowanie nad układem przebiegnie w sposób pomyślny dla dłużnika, to po stwierdzeniu przyjęcia układu dłużnik występuje z wnioskiem o jego zatwierdzenie do sądu. Rolą sądu jest przede wszystkim zbadanie, czy nie zachodzą przesłanki odmowy zatwierdzenia układu, i jeżeli ich nie zidentyfikuje, to zatwierdza układ postanowieniem.

Etap 7
Przystąpienie do realizacji zapisów układu przez dłużnika

Jest to ostatni etap postępowania. Dłużnik przystępuje do wykonania zapisów układu, spłacając kwoty, na które zgodzili się wierzyciele.

W kolejnych wpisach postaram się rozwinąć poszczególne etapy postępowania.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

adwokatchodakowski@gmail.com tel. 721 302 299

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń i umów się na bezpłatne konsultacje

X