Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 – Etap I

Witam! Kontynuując poprzedni wpis, dzisiaj zgodnie z obietnicą przystępuję do szczegółowego opisania poszczególnych etapów procedury. Kolejne wpisy na blogu będą dotyczyć dalszych etapów postępowania. Zapraszam do zapoznania się z lekturą!

Zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym.

Jak pisałem w poprzednim wpisie na blogu procedura zaczyna się od zawarcia umowy między dłużnikiem a doradcą restrukturyzacyjnym o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania. Na jej podstawie doradca obejmuje funkcję nadzorcy układu i na bieżąco kontroluje przebieg postępowania oraz zgodność z prawem działań podejmowanych przez dłużnika. Rolą doradcy jest także wspieranie przedsiębiorcy fachową wiedzą na kolejnych etapach procedury oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa restrukturyzacyjnego.

W związku z powyższym należy odpowiedzieć na kluczowe pytania.

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego jest nowym zawodem regulowanym, który został utworzony w wyniku wejścia w życie Ustawy – Prawo restrukturyzacyjne w dniu 1 stycznia 2016 r. Doradca restrukturyzacyjny jest osobą, która pełni funkcje w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych i egzekucyjnych. Powinna ona posiadać wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania. Jego kompetencje potwierdza licencja, nadawana przez Ministra Sprawiedliwości.

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego umożliwia pełnienie funkcji syndyka, nadzorcy oraz zarządcy.

Przyszły doradca rekrutacyjny musi spełnić różnego rodzaju wymagania. O licencję mogą starać się osoba fizyczna, która:

 • ma obywatelstwo kraju członkowskiego UE albo któregoś z takich państw jak: Norwegia, Islandia, Liechtenstein oraz Szwajcaria,
 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w kraju członkowskim UE albo Norwegii, Islandii, Liechtensteinie lub Szwajcarii,
 • odznacza się nieposzlakowaną opinią,
 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Polsce, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo Norwegii, Islandii, Liechtensteinu czy też Szwajcarii,
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Doradca restrukturyzacyjny może pełnić funkcję syndyka masy upadłości w postępowaniu upadłościowym. Ponadto osoba wykonująca ten zawód jest też uprawniona do wykonywania czynności m.in. nadzorcy układu, nadzorcy sądowego i zarządcy ustanowionych dla dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym, a także tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego (w celu zabezpieczenia majątku dłużnika do czasu rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o otwarcie względem niego postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie jego upadłości).

Doradca restrukturyzacyjny jest także uprawniony do wykonywania czynności doradztwa restrukturyzacyjnego – obejmują one udzielanie porad, opinii czy wyjaśnień zarówno dla dłużników czy przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością, jak i dla wierzycieli.

Rola doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniu:

Generalnie zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego jest:

 • wsparcie dłużnika w toku postępowania,
 • pomoc lub przygotowywanie propozycji układowych i korygowanie ich w trakcie postępowania,
 • pomoc lub przygotowanie spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych,
 • czuwanie nad przebiegiem procesu restrukturyzacji,
 • komunikowanie wierzycielom informacji potrzebnych dla podjęcia przez nich decyzji w przedmiocie głosownia nad układem.

Doradca restrukturyzacyjny jako nadzorca układu na koniec postępowania sporządza bardzo szczegółowe i rozbudowane sprawozdanie, które stanowi załącznik do wniosku dłużnika o zatwierdzenie układu.

Reasumując należy wskazać, że pomimo iż zawarcie umowy jest wstępną fazą postępowania, jednakże z uwagi na rolę doradcy restrukturyzacyjnego jest ona w praktyce najważniejszym punktem postępowania. Nie sposób przecenić roli doradcy (nadzorcy układu), albowiem z jednej strony stanowi on merytoryczne wsparcie dla dłużnika, a z drugiej jest buforem komunikacyjnym w kontaktach z często sfrustrowanymi wierzycielami. Wiedza, doświadczenie i pozycja nadzorcy układu gwarantują wierzycielom transparentność całej procedury. Dzięki temu są oni w stanie podjąć racjonalną decyzję, czy w ramach głosowania nad układem zdecydują się wesprzeć dłużnika swoim głosem.

Dziękuję za poświęcony czas. W następnych wpisach zajmę się kolejnymi etapami postępowania.

Osoby zainteresowane postępowaniem o zatwierdzenie układu 2.0 – zapraszam do kontaktu pod nr telefonu 721 302 299 lub email: adwokatchodakowski@gmail.com

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń i umów się na bezpłatne konsultacje

X