Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 – Etap II

Witam! Kontynuując temat postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 dzisiaj chciałbym omówić drugi etap dotyczący:

Sporządzenie spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego.

Jeśli dłużnik dokonał wyboru i zawarł już umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, a on sam rozpoczął pełnienie swojej funkcji jako nadzorca układu, to dłużnik ustala tzw. dzień układowy. Nadzorca układu może dokonać obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Zanim jednak obwieszczenie takie zostanie dokonane, muszą zostać jeszcze spełnione dodatkowe warunki. Zgodnie z przepisami może ono zostać dokonane dopiero po sporządzeniu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Są to dokumenty kluczowe dla całego postępowania.

Dzień układowy jest to data kluczowa dla restrukturyzacji zobowiązań dłużnika, będzie ona bowiem decydowała o tym, jakie zobowiązania zostaną objęte układem, a jakie nie. I tak:

  1. zobowiązania powstałe przed dniem układowym – będą zobowiązaniami objętymi układem, a ich zaspokojenie będzie następowało na podstawie warunków przyjętego układu,
  2. zobowiązania powstałe w dniu układowym i później – nie będą układem objęte.

Spis wierzytelności

Spis ten wskazuje na nieuregulowane zobowiązania dłużnika, które podlegać będą restrukturyzacji w ramach układu i określać będą krąg
wierzycieli głosujących nad układem.

Spis wierzytelności spornych

Wierzytelności sporne to te wierzytelności, których uregulowania domagają wierzyciele dłużnika, natomiast dłużnik je kwestionuje (np. w ramach toczącego się postępowania sądowego lub też odmawia ich zapłaty z innych względów). Spis ten ma istotne znaczenie, gdyż pozwala ocenić, czy postępowanie może w ogóle się toczyć. Postępowanie o zatwierdzenie układu może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15 proc. sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Wstępny plan restrukturyzacyjny

Dokument ten ma na celu wyjaśnienie przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika oraz stanowi zarys rozwiązań, które mają doprowadzić do restrukturyzacji zobowiązań. Na dalszym etapie postępowania miejsce wstępnego planu zajmuje już właściwy plan restrukturyzacyjny, który stanowi już znacznie bardziej rozbudowany dokument.

Kto sporządza spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz wstępny plan restrukturyzacyjny?

Dłużnik, aby zainicjować możliwość dokonania obwieszczenia, powinien przedłożyć nadzorcy układu dokumenty w postaci spisu wierzytelności oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego, a na dalszym etapie postępowania dokumenty te zostaną ewentualnie zaktualizowane przez nadzorcę układu. Natomiast właściwy plan restrukturyzacyjny nadzorca przygotuje wspólnie z dłużnikiem.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń i umów się na poradę

X