Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 – Etap III – Dzień układowy

Dzień dobry!

Pozostając w temacie postępowania o zatwierdzenie układu 2.0, w dzisiejszym wpisie chciałbym rozwinąć zagadnienia dotyczące etapu III.

Na początku chciałbym przypomnieć dotychczas wskazane etapy postępowania:

Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0

Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 – Etap I

Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 – Etap II

Dokonanie obwieszczenia o dniu układowym.

Etap III dotyczy obwieszczenia o dniu układowym. Obwieszczenie jest jednym z kluczowych momentów postępowania o zatwierdzenie układu. Od tej chwili dłużnik otrzymuje ochronę prawną.

Dzień układowy mówiąc najprościej jest to czas, jaki dają sobie dłużnik i nadzorca układu na przeprowadzenie procedury zbierania głosów.

Zgodnie z art. 211 prawa restrukturyzacyjnego: Niezwłocznie po rozpoczęciu przez nadzorcę układu pełnienia swojej funkcji dłużnik dokonuje ustalenia dnia układowego (art. 211 ust.1). Dzień układowy przypada nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu (art.211 ust. 2). Według stanu z dnia układowego określa się uprawnienia wierzycieli do głosowania nad układem oraz skutki przyjętego układu (art. 211 ust. 3). Wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem (art. 211 ust. 4).

Stosownie do powyższego należy wskazać, że przepisy prawa restrukturyzacyjnego wyznaczają jako maksymalny czas trwania postępowania okres 4 miesięcy (od obwieszczenia do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu), podczas gdy głos oddany przez wierzyciela zachowuje ważność przez 3 miesiące (między jego oddaniem a złożeniem wniosku o zatwierdzenie układu do sądu). Aby dzień, według którego określa się skutki zawartego układu, nie przypadał na okres po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie do sądu, musi on o co najmniej 1 dzień wyprzedzać dzień złożenia wniosku o zatwierdzenie układu do sądu.

Z praktycznego punktu widzenia, aby wykorzystać w pełni korzyści, jakie wiążą się z możliwością obwieszczenia o dniu układowym, należy uznać, że dzień układowy najkorzystniej wyznaczyć będzie na miesiąc przed dniem dokonania obwieszczenia o tym dniu – wtedy skutki ochronne będą trwały przez okres czterech miesięcy, a jednocześnie dłużnik zdąży złożyć wniosek o zatwierdzenie układu w terminie trzech miesięcy od daty dnia układowego.

Przy czym należy zauważyć, że nie ma przeszkód, aby doradca restrukturyzacyjny (nadzorca układu) i dłużnik wyznaczyli dzień układowy na dzień, który będzie bliższy dacie rozpoczęcia zbierania głosów niż 3 miesiące. W uzasadnionych wypadkach, w których liczba wierzycieli będzie mniejsza i będzie pozwalać na zebranie głosów od wszystkich wierzycieli objętych układem w tym czasie (np. w wypadku układu częściowego).

Korzyści jakie daje dzień układowy

Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego sprawia, że majątek dłużnika zostaje objęty ustawową ochroną przed egzekucją w sposób podobny jak ma to miejsce w postępowaniu sanacyjnym. Mówiąc w dużym uproszczeniu, dłużnik uzyskuje ochronę przed egzekucją niemal zupełną – jedynie na podstawie nielicznych wyjątków wierzyciele będą mogli uzyskać przymusowe zaspokojenie z majątku dłużnika.

Niezależnie od powyższej ochrony, po dokonaniu obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jeśli przedmiotem zabezpieczenia jest majątek dłużnika nie jest dopuszczalne wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu.

Koleją korzyścią jakie niesie nam postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 jest także ochrona kontraktów kluczowych dla przedsiębiorstwa dłużnika. Takimi umowami będą np. umowa najmu/dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika.

Do umów, których nie można wypowiedzieć będziemy zaliczać jeszcze:
umowy kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania,
leasingu,
ubezpieczeń majątkowych,
umów rachunku bankowego,
umów poręczeń,
umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego oraz
innych umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika

Spis umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika sporządza nadzorca sądowy i składa do akt w terminie trzech tygodni od dnia otwarcia postępowania.

Po dokonaniu obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego druga strona takiej kluczowej umowy nie może swobodnie wypowiedzieć łączącego ją z dłużnikiem stosunku prawnego. Będzie miała taką możliwość tylko w przypadkach gdy podstawą wypowiedzenia kontraktu jest niewykonywanie przez dłużnika bieżących zobowiązań z niego wynikających.

Ograniczenia

Dokonanie obwieszczenia niesie za sobą nie tylko korzyści, ale także pewne ograniczenia, które mogą wiązać się z negatywnymi skutkami dla dłużnika. Wraz z obwieszczeniem o ustaleniu dnia układowego, nadzorca układu rozpoczyna wykonywanie uprawnień nadzorcy sądowego, przez co dłużnik może dokonywać wyłącznie czynności mieszczących się w zakresie zwykłego zarządu. Czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają zgody nadzorcy układu. Zgoda może być wyrażona przed dokonaniem czynności, jak również po jej dokonaniu, w terminie 30 dni. Natomiast brak wymaganej zgody ciągnie za sobą skutek w postaci nieważności czynności.

Na koniec należy pamiętać, że niestety nie w każdej sytuacji dokonanie obwieszczenia o wyznaczeniu dnia układowego będzie możliwe. Nadzorca odmówi dokonania obwieszczenia, jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat obwieszczenie takie zostało już dokonane albo prowadzono wobec dłużnika inne postępowanie restrukturyzacyjne, które zostało umorzone (chyba że do umorzenia doszło za zgodą rady wierzycieli). Natomiast jeśli dłużnik uważa, że odmowa dokonania obwieszczenia była niesłuszna, może złożyć skargę do sądu restrukturyzacyjnego.
W razie nie złożenia skargi lub jej oddalenia postępowanie będzie toczyło się dalej jako „zwykłe” postępowanie o zatwierdzenie układu.

Jak widać postępowanie o zatwierdzenie układu daje realną możliwość na wyjście z zadłużenia lub poprawieniu sytuacji majątkowej. W dalszych wpisach zajmę się kolejnymi etapami takimi jak propozycje układowe i głosowanie nad nimi przez wierzycieli.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń i umów się na poradę

X