Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 – Etap V, VI i VII

Witam! Zbliżamy się już do końca omówienia postępowania o zatwierdzenie układu. Dlatego też ostatnie etapy chciałem przybliżyć w jednym wpisie.

Stwierdzenie przyjęcia układu

Każde postępowanie restrukturyzacyjne zmierza do zatwierdzenia układu. Z momentem zatwierdzenia układu następuje uchylenie stanu niewypłacalności dłużnika. Wszystkie zobowiązania objęte układem regulowane będą w nowych terminach płatności lub jeśli postanowiono tak w układzie mogą np. ulec konwersji na udziały lub akcje, a co za tym idzie nie będą one spłacane w pieniądzu.

Po przyjęciu układu dłużnik musi złożyć do sądu wniosek o jego zatwierdzenie. W dalszym ciągu swoją rolę w postępowaniu pełni Nadzorca układu. Musi on w dalszym ciągu pełnić obowiązki wynikające z obwieszczenia o wyznaczeniu dnia układowego, a skutki wiążące się z tym obwieszczeniem zostają przedłużone do dnia prawomocnego umorzenia postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu albo zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu (a więc do dnia prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu bądź odmowie zatwierdzenia układu).

Skutki zatwierdzenia układu

Z dniem zatwierdzenia układu postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia wierzytelności objętych układem ulegają umorzeniu z mocy prawa (wcześniej, tj. na skutek dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, uległy one jedynie zawieszeniu). Jeśli takie postępowania prowadzone były w celu zaspokojenia wierzytelności nieobjętych układem, to mogą one zostać podjęte na wniosek wierzyciela.

Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu wygasa również funkcja nadzorcy układu. Jednak nie oznacza to,
że dłużnik będzie już sam działał w dalszej części postępowania. Co do zasady przepisy wymagają, aby dłużnik wykonujący układ dalej był pod pewną kontrolą. Z mocy prawa, dotychczasowy nadzorca układu staje się nadzorcą wykonania układu. Układ może jednak wskazywać inny podmiot, który będzie pełnił funkcję nadzorowania wykonania układu, bądź w ogóle nie przewidywać takiego nadzoru.

Nadzorca układu

Głównym zadaniem nadzorcy wykonania układu jest kontrolowanie wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz samego układu i składanie na ten temat sprawozdań do sądu. Dłużnik obowiązany jest zatem do przekazania nadzorcy informacji potwierdzających wykonanie układu. Najczęściej dłużnik zatem będzie musiał dostarczać do nadzorcy układu dokumenty dotyczące płatności poszczególnych rat zgodnie z harmonogramem. Dłużnik w pełni odzyskuje również zarząd nad swoim przedsiębiorstwem. Nadzorca układu nie posiada już żadnych uprawnień co do wyrażania zgody na dokonanie przez dłużnika czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Zmiana układu

Czy treść układu jest niezmienna? Otóż nie. Jeśli ziszczą się pewne warunki można dokonać zmian w zatwierdzonym już układzie.

W przypadku trwałego zmniejszenia dochodu z przedsiębiorstwa dłużnika, jak również w przypadku trwałego wzrostu jego dochodu możliwe jest złożenie wniosku o zmianę układu. Legitymowanymi do złożenia takiego wniosku są dłużnik, nadzorca wykonania układu bądź inna osoba, która z mocy układu jest uprawniona do wykonywania lub nadzorowania wykonania układu, oraz wierzyciel.

W tym przypadku inicjuje się postępowanie o zmianę układu. W postępowaniu o zmianę układu wyznacza się nadzorcę sądowego, a nad zmienianym układem głosują wierzyciele, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu, choć
z tą różnicą, że głosują oni sumami wierzytelności pomniejszonymi o spłaty otrzymane w ramach wykonania układu (bądź zaspokojonymi w inny sposób).

Samo otwarcie postępowania o zmianę układu nie uchyla obowiązku wykonywania dotychczasowego układu. Do momentu prawomocnego zatwierdzenia układu dłużnik powinien zatem spłacać wierzycieli tak, jak to robił dotychczas.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń i umów się na poradę

X