O mnie

O mnie

Adwokat Robert Chodakowski

Witam!

Nazywam się Robert Chodakowski. 

Posiadam uprawnienia adwokata, doradcy restrukturyzacyjnego oraz syndyka. Zawód adwokata wykonuję od 2015 r., natomiast zawód doradcy restrukturyzacyjnego i syndyka od 2020 r. Swoje usługi świadczę nie tylko na terenie Krosna, ale także całego województwa podkarpackiego jak i Polski.
Oprócz standardowych usług związanych ze świadczeniem pomocy prawnej w ramach Kancelarii Adwokackiej oferuję usługi związane z doradztwem restrukturyzacyjnym w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą kancelarii.

Zadzwoń : (+48) 721 302 299

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego jest nowym zawodem regulowanym, który został utworzony w wyniku wejścia w życie Ustawy – Prawo restrukturyzacyjne w dniu 1 stycznia 2016 r. Doradca restrukturyzacyjny jest osobą, która pełni funkcje w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych i egzekucyjnych. Powinna ona posiadać wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania. Jego kompetencje potwierdza licencja, nadawana przez Ministra Sprawiedliwości.

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego umożliwia pełnienie funkcji syndyka, nadzorcy oraz zarządcy.

Przyszły doradca rekrutacyjny musi spełnić różnego rodzaju wymagania. O licencję mogą starać się osoba fizyczna, która:

  • ma obywatelstwo kraju członkowskiego UE albo któregoś z takich państw jak: Norwegia, Islandia, Liechtenstein oraz Szwajcaria,
  • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w kraju członkowskim UE albo Norwegii, Islandii, Liechtensteinie lub Szwajcarii,
  • odznacza się nieposzlakowaną opinią,
  • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Polsce, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo Norwegii, Islandii, Liechtensteinu czy też Szwajcarii,
  • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
  • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Doradca restrukturyzacyjny może pełnić funkcję syndyka masy upadłości w postępowaniu upadłościowym. Ponadto osoba wykonująca ten zawód jest też uprawniona do wykonywania czynności m.in. nadzorcy układu, nadzorcy sądowego i zarządcy ustanowionych dla dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym, a także tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego (w celu zabezpieczenia majątku dłużnika do czasu rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o otwarcie względem niego postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie jego upadłości).

Doradca restrukturyzacyjny jest także uprawniony do wykonywania czynności doradztwa restrukturyzacyjnego – obejmują one udzielanie porad, opinii czy wyjaśnień zarówno dla dłużników czy przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością, jak i dla wierzycieli.

Zadzwoń i umów się na bezpłatne konsultacje

X