SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OSOBNICA

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI w postępowaniu upadłościowym M.P - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny  konkurs ofert na sprzedaż prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Osobnicy (gmina Jasło), stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4184 o powierzchni 0,2247 ha, objętej księgą wieczystą KS1J/00014710/3.

Przedmiot sprzedaży został szczegółowo opisany i wyceniony w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Operat szacunkowy można przeglądać w biurze syndyka lub po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania drogą mailową lub telefonicznie.

Cena wywoławcza 40 000 zł (czterdzieści tysięcy sześćset złotych).

Cena oszacowania przez biegłego 48 600 zł.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości 36 2490 0005 0000 4600 0002 7132 Alior Bank [POSIADACZ RACHUNKU: KANCELARIA Adwokacka Robert Chodakowski. Doradca Restrukturyzacyjny] w terminie do dnia 6 października 2023 r. w tytule przelewu wpisać: wadium Osobnica oraz imię i nazwisko oferenta

Zainteresowani winni przesyłać pisemne oferty w terminie do dnia 6 października 2023 r. do godz. 12:00 na adres Kancelaria Robert Chodakowski, ul. Lwowska 4, 38-400 Krosno, osobiście, listem poleconym lub przesyłką kurierską (decyduje data wpływu, a nie data nadania). Koperta ma być zaklejona, a na kopercie ma być czytelny napis „konkurs ofert NIE OTWIERAĆ”.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpią w terminie 7 dni od terminu składania ofert.

Syndyk wybierze ofertę spełniającą warunki formalne, opiewającą na najwyższą cenę, z zastrzeżeniem z pkt 13 i nast. Regulaminu przetargu. Wszyscy oferenci zostaną przez syndyka powiadomieni pocztą elektroniczną na wskazany w ofercie adres e-mail o wyniku przetargu, wyborze oferty lub zamknięciu przetargu bez wyboru oferty w terminie siedmiu dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Zadzwoń i umów się na bezpłatne konsultacje

X