Upadłość konsumencka

 • Czym jest upadłość konsumencka?

  Jest to procedura sądowa umożliwiająca wyjście z długów osoby zadłużonej i czego efektem końcowym jest uzyskanie całkowitego oddłużenia. Upadłość konsumencka osoby fizycznej jest jej jedyną szansą na wyjście ze spirali długów.

  WAŻNE! Zadłużony nie musi posiadać jakiegokolwiek majątku, aby ogłosić upadłość.

 • Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

  Osoba fizyczna nie prowadząca (w chwili składania wniosku) działalności gospodarczej – także taka, która zamknęła działalność gospodarczą.

 • Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

  Tak. Koniecznym jednak warunkiem jest zakończenie działalności gospodarczej (wykreślenie z odpowiedniego rejestru) przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

 • Czym jest upadłość?

  Upadłość często potocznie nazywana bankructwem. Jest to procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca na ogłoszeniu upadłości dłużnika, a następnie wspólnym dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń w odrębnym postępowaniu prowadzonym przez syndyka.

 • Co się stanie z moim majątkiem przy ogłoszeniu upadłości?

  Jeśli w chwili ogłoszenia upadłości dłużnik posiadał majątek, staje on się tzw. masą upadłości, a sam dłużnik traci nad nim zarząd (np. nie może składników majątkowych samodzielnie sprzedać). Cały majątek jaki posiadał dłużnik służy zaspokojeniu wierzycieli.

  WAŻNE! W skład masy upadłości nie wchodzą:

  • środki pieniężne zwolnione od zajęć (alimenty, 500+, diety, itd.),
  • wynagrodzenie za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia 
  • urządzenia i przedmioty domowe, jak bielizna, pościel, ubrania potrzebne do wykonywania zawodu (wyjątkiem tu jest samochód u kierowcy taksówki, choć sąd może podjąć w upadłości inną decyzję),
  • narzędzia niezbędne do wykonywania zawodu, sprzęty gospodarstwa domowego (lodówka, pralka, piekarnik, mikrofalówka),
  • produkty oraz sprzęty rehabilitacyjne i przedmioty potrzebne do nauki.
 • Jestem właścicielem domu/mieszkania, co się z nim stanie?

  Zajęciu w upadłości konsumenckiej podlegają nieruchomości: mieszkania, domy, działki rolne, udziały w nieruchomościach należące do upadłego (wchodzą one w skład masy upadłości). Do tej kategorii nie zaliczają się spółdzielcze prawa lokatorskie (w związku z brakiem własności), prawa do rodzinnych ogródków działkowych i tzw. TBS-y. Posiadając więc spółdzielcze prawo lokatorskie, czy mieszkanie w systemie TBS, nie powinniśmy obawiać się o ich zajęcie.

  WAŻNE! Sąd może przyznać kwotę pieniężną, której wysokość stanowi przeciętny czynsz najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Dzięki temu upadły, który zamieszkuje lokal likwidowany przez syndyka, znajdzie się w znacznie lepszym położeniu, w szczególności porównując je do egzekucji komorniczej.

 • Czy ogłoszenie upadłości jest proste i pewne?

  Zdecydowanie NIE. Tylko odpowiednio przygotowane uzasadnienie może przekonać sąd o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Sąd weryfikuje wszystkie przesłanki i bada czy wobec konkretnej osoby występują przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Ma to kluczowe znaczenie dla udowodnienia braku umyślnego działania czy rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu lub pogłębianiu niewypłacalności.

  W tym celu jesteśmy do Państwa dyspozycji – dopełnimy wszelkich staranności aby byli Państwo w pełni usatysfakcjonowani.

Etapy upadłości konsumenckiej

 • Kontak z Kancelarią

  Kontakt z Kancelarią jest pierwszym i podstawowym krokiem. W trakcie konsultacji zbierane są wszelkie informacje i dokumenty koniecznie do przygotowania skutecznego wniosku.

 • Przygotowanie wniosku

  Na podstawie kompleksowo zebranych danych, które są wynikiem współpracy z klientem jak również samodzielnego poszukiwania długów przez Kancelarię (tak aby wniosek objął jak najwięcej wierzycieli) składany jest wniosek. 

 • Rozpatrzenie sprawy przez Sąd

  Sąd może oddalić wniosek o upadłość lub ogłosić postępowanie upadłościowe właściwe.

 • Zgłoszenie wierzycieli i wierzytelności

  Po ogłoszeniu upadłości wierzyciele zgłaszają swoje wierzytelności.

 • Likwidacja majątku

  Powołany przez Sąd syndyk przystępuje do likwidacji majątku.

 • Ustalenie planu spłaty

  Jeśli majątek upadłego nie wystarczył na zaspokojenie wszystkich wierzycieli Sąd może zdecydować się na ustalenie planu spłaty.

 • Umorzenie wierzytelności

  Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli dochodzi do umorzenia zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli, czyli planu spłaty wierzycieli.

 • NOWY START!

KORZYŚCI UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

 • ODDŁUŻENIE

  Upadły ma pewność oddłużenia. Umorzeniu - po spełnieniu odpowiednich warunków - podlegają wszystkie wierzytelności z kilkoma wyjątkami bez względu na ich wysokość, charakter prawny (prywatne i publicznoprawne, konsumenckie oraz z działalności gospodarczej) oraz odległy czas ich powstania.  Ponadto wygasają roszczenia wobec upadłego ze strony jego gwarantów, poręczycieli oraz współdłużników tych zobowiązań, które zostały umorzone. 

 • ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO O ZAPŁATĘ

  Z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie postępowania toczące się przeciwko upadłemu, a wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, zostaną zawieszone.

 • ZAWIESZENIE DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH I PRZEDSĄDOWYCH

  Wierzyciele zgłaszają swoje roszczenia bezpośrednio do syndyka, który przejmuje kontakt z nimi zamiast Ciebie.

 • ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

  Zawieszenie egzekucji z chwilą ogłoszenia upadłości przez cały czas trwania postępowania aż do chwili umorzenia zobowiązań. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone.

 • SPŁATA TYLKO CZĘŚCI DŁUGÓW W RATACH

  Rozłożenie części długu na raty w ramach Planu Spłaty Wierzycieli trwającego maksymalnie 3 lata już po ogłoszeniu upadłości; cały dług nie jest spłacany w ramach tego planu, lecz jego część, której wysokość zależy od możliwości finansowych upadłego i jego sytuacji osobistej.

 • ZATRZYMANIE NALICZANIA ODSETEK

  Z chwilą ogłoszenia upadłości od wierzytelności, które nie były zabezpieczone rzeczowo (n.p. poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu rejestrowego) nie biegną przeciwko upadłemu odsetki.

 • ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH UPADŁEGO

  Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny (również w majątku wspólnym małżeńskim), który wszedł do Masy Upadłości na zaspokojenie roszczeń wierzycieli przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Rozwiązanie to niewątpliwie służy znacznemu polepszeniu położenia dłużnika zamieszkującego w lokalu likwidowanym przez syndyka, w szczególności w porównaniu z egzekucją komorniczą. 

 • KOSZTY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO UMARZANE NA ZASADACH OGÓLNYCH

  Koszty wszelkich postępowań egzekucyjnych ulegają umorzeniu po wykonaniu Planu Spłaty.

 • MOŻLIWOŚĆ ZAWARCIA UGODY (UKŁADU) Z WIERZYCIELAMI

  Stan po ogłoszeniu upadłości umożliwia zawarcie ugody z wierzycielami, którzy często odmawiali podjęcia rozmów lub stawiali warunki nie do spełnienia.

 • WZMOCNIENIE POZYCJI DŁUŻNIKA

  Ogłoszenie upadłości wzmacnia sytuację dłużnika w stosunku do wierzycieli. Upadły kontaktuje się jedynie z syndykiem, na którym spoczywa obowiązek zabezpieczenia masy upadłości i kontaktu z wierzycielami. 

 • WYKREŚLENIE Z REJESTRU

  Z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego – sąd rejestrowy z  urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy. Ponadto istnieje obowiązek usunięcia danych dłużnika (na wniosek) z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej. 

 • WOLNOŚĆ OD ZMARTWIEŃ I NOWY START!!!

Darmowa analiza sytuacji prawno-finansowej przy upadłości konsumenckiej

Obowiązujące przepisy, przy zaistnieniu odpowiednich przesłanek, nie pozwalają na ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez dłużnika. Dlatego, przed przystąpieniem do sporządzania wniosku o upadłość konsumencką, warto sprawdzić czy w danym wypadku jest możliwe jej ogłoszenie.
Na podstawie posiadanej wiedzy oraz praktycznego doświadczenia w sporządzaniu wniosków i reprezentowaniu Klientów przed sądem, jestem w stanie ocenić, czy możesz skutecznie złożyć wniosek i liczyć na całkowite oddłużenie.
Jeśli nie spełniasz tak zwanych pozytywnych przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej, sąd odrzuci Twoje pismo.
Dlatego, by oszczędzić pieniądze, czas i niepotrzebne nerwy, pomagam Klientom wcześniej ocenić ich sytuację ekonomiczno-prawną. Analiza ta wykonywana jest w ramach bezpłatnej konsultacji, wyjaśniając jednocześnie, jak przebiega upadłość konsumencka. Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną.'

Dowiesz się, czy:

 • w Twojej sprawie rzeczywiście zaistniał stan niewypłacalności
 • masz szanse na pozytywne rozpatrzenie przez Sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • posiadasz konsumencką zdolność upadłościową
 • jakie warunki należy spełnić, aby Sąd zastosował pełne oddłużenie
 • możesz ogłosić upadłość konsumencką pomimo zaistnienia podstaw do oddalenia wniosku przez sąd (m.in. w razie braku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorców)

Aby otrzymać odpowiedź na powyższe pytania wystarczy napisać do mnie wiadomość i dokładnie opisać w niej swoją sytuację jako dłużnika lub umówić się na darmową konsultacje.

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej w procesie zmierzającym do ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Kancelaria oferuje również wsparcie dłużnika w trakcie całego postępowania obejmuje reprezentację przed sądem, syndykiem i wierzycielami.

Nasze wsparcie obejmuje w szczególności:

 • analizę sytuacji ekonomicznej dłużnika w zakresie istnienia przesłanek formalnych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami;
 • przygotowanie wniosku do sądu o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego po sprzedaży jego domu lub mieszkania;
 • pomoc prawną w kontaktach z sędzią-komisarzem, syndykiem i wierzycielami;
 • zaskarżanie postanowień sędziego-komisarza oraz czynności syndyka;
 • przygotowanie stanowiska dłużnika co do planu spłaty wierzycieli, umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub do warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Zadzwoń i umów się na bezpłatne konsultacje

X